Thalir Thalir

Email: thalir.thalir@yahoo.ca
Phone: 647 657 0910 / 416 576 7271
Web: www.thalir.ca